බැනරය02

පුලි සහ ෂීව්ස්

  • නයිලෝන් පුලිස් ෂීව්ස්

    නයිලෝන් පුලිස් ෂීව්ස්

    විස්තරය: ද්‍රව්‍ය ABS,PMMA,PC,PP,PU,PA,POM,PE,UPE,Teflon, etc.නිෂ්පාදන උපකරණ CNC යන්ත්‍ර මධ්‍යස්ථානය, ඇඹරුම් යන්ත්‍රය, කියත් යන්ත්‍රය, යන්ත්‍රෝපකරණ මධ්‍යස්ථානය (අක්ෂ 4), CNC ඇඹරුම් යන්ත්‍රය, හැරවුම් යන්ත්‍රය, CNC ඇඹරුම් සහ හැරවුම් මධ්‍යස්ථානය, CNC හැරවුම්/පට්ටල ශේෂය, යනාදිය පරීක්ෂණ උපකරණ, 3D මිනුම් යන්ත්‍ර, සීඑම්එම් යන්ත්‍ර, විද්‍යුත් උපකරණ , Altimeter , Calipers, Micrometer, etc.ඉවසීම +-0.05mm ඇඳීම් ආකෘතිය PDF/DWG/DXF/IGS/STE...