බැනරය02

PE සැරයටිය

  • ෙපොලිඑතිලීන් PE1000 සැරයටිය - UHMWPE

    ෙපොලිඑතිලීන් PE1000 සැරයටිය - UHMWPE

    පොලිඑතිලීන් PE1000 - UHMWPE සැරයටිය PE300 ට වඩා ඉහළ ඇඳුම් ප්රතිරෝධයක් සහ බලපෑම් ශක්තියක් ඇත.මෙම UHMWPE මෙන්ම ඉහළ රසායනික ප්‍රතිරෝධයක්, අඩු තෙතමනය අවශෝෂණ ගුණ ඇති අතර අතිශයින්ම ශක්තිමත් වේ.PE1000 සැරයටිය FDA අනුමත කර ඇති අතර එය නිපදවා වෑල්ඩින් කළ හැක.